ആമസോണ്‍ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നു
കൊളംബിയരാജ്യം സന്ദര്‍ശിച്ചതു പ്രധാനമായും രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സില്‍ കണ്ടാണ്. ഒന്നാമതായി, ഗാര്‍സിയ മാര്‍കേസിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ അരകത്താക്കയിലെത്തുക. രണ്ടാമതായി, ആമസോണ്‍നദി നേരില്‍ കാണുക. മാര്‍കേസിന്റെ നാടും വീടും കണ്ടിറങ്ങിയ എന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ആമസോണ്‍ തീരത്തുള്ള ലറ്റീഷ്യയെന്ന ചെറുനഗരിയായിരുന്നു. സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പാള്‍ ഭൂമിശാസ്ത്രം എനിക്കിഷ്ടവിഷയമായിരുന്നു. ചിലിയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള പെറ്റഗോണിയയിലെ ആളുകളുടെ ശരാശരി ഉയരം ഏഴടിയാണെന്നു ജ്യോഗ്രഫി ടീച്ചര്‍ വിവരിച്ചപ്പോള്‍ എന്റെ കണ്ണുകളില്‍ അദ്ഭുതംകൂറിയിരുന്നു.
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education