ഞാന്‍ ഫെമിനിസ്റ്റല്ല
പ്രശസ്ത ഇന്ത്യന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരി അനിതാ നായര്‍ സംസാരിക്കുന്നു ഭക്തിയെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കുന്നത് എനിക്ക്‌സഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ത്യന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ മലബാറിന്റെ കാഴ്ചകള്‍ നിറച്ച എഴുത്തുകാരിയെ കാണാനുള്ള യാത്ര അവസാനിച്ചത് മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശിയിലാണ്. പാലക്കാട് ഷൊറണൂരിനടുത്തുള്ള ചെറിയ ഗ്രാമം. ഗ്രാമീണ വായനശാലയ്ക്ക് പിന്നിലാണ് ലോകമറിയുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ വീട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ സന്തോഷത്തോടെ നടന്നു. 'സ്യമന്തക'മെന്ന വീടിന്റെ വാതില്‍ തുറന്നത് അവര്‍ തന്നെഅനിതാ നായര്‍. ജീവസുറ്റ എഴുത്തുകൊണ്ട്
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education