വായിച്ചുതീരാത്ത ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്‍
എന്നും അച്ഛന്റെ പരിഗണനാപ്പട്ടികയില്‍ വായന കഴിഞ്ഞേ മറ്റെന്തിനും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ പുസ്തകങ്ങളോട് അസൂയകലര്‍ന്ന ഒരു വിരോധമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതു നേരവും എവിടെയായാലും അച്ഛനില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കുത്തകാവകാശം സ്ഥാപിച്ചു. വീട്ടില്‍ മാത്രമല്ല, പുറത്തുപോകുമ്പോഴും അതില്‍ മാറ്റമില്ല. അഞ്ചു മിനിട്ട് നേരത്തേക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍പോലും അച്ഛന്‍ ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തെ ആണ്; യാത്രയ്ക്കിടയിലും വാഹനം കാത്തുനില്ക്കുമ്പോഴും. വിവാഹം, മരണം
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education