വ്യാധിയും ആധിയും
വാഗ്ഭടന്റെ അഷ്ടാംഗസംഗ്രഹത്തില്‍ 'വൈദ്യന്‍' എന്ന വാക്കിന്റെ നിര്‍വചനം ഇപ്രകാരം സംഗ്രഹിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്: അഭേദ്യോ%നുദ്ധത സ്തബ്ധഃ സൂനൃതഃ പ്രിയദര്‍ശനഃ ബഹുശ്രുതഃ കാലവേദീ ജ്ഞാതഗ്രന്ഥോ%ര്‍ഥശാസ്ത്രവിത് അനാഥാന്‍ രോഗിണോ യശ്ച പുത്രവത് സമുപാചരേല്‍ ഗുരുണാ സമനുജ്ഞാതഃ സ ഭിഷക്ച്ഛബ്ദമശ്‌നുതേ. 'യാതൊരുവന്‍ മറ്റുള്ളവരാല്‍ തോല്പിക്കപ്പെടാത്തവനും ഗര്‍വമില്ലാത്തവനും ആലോചിച്ച് സാവധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവനും സത്യം പറയുന്നവനും എല്ലാവര്‍ക്കും അഭിഗമ്യനും കാഴ്ചയില്‍ത്തന്നെ പ്രീതിയുണ്ടാക്കുന്നവനും നാനാവിഷയങ്ങളില്‍
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education