ഉള്ളിലെ ബുദ്ധന്‍
മനുഷ്യവംശവൃക്ഷത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഒരപൂര്‍വ പുഷ്പമായിരുന്നു ബുദ്ധന്‍. അതു വിരിഞ്ഞപ്പോള്‍ ലോകമാകെ അറിവിന്റെ സുഗന്ധവും സ്‌നേഹത്തിന്റെ തേനും പരന്നൊഴുകി. ബുദ്ധജീവിത കഥയാകെ വിസ്മയകരമായ ഒരു കവിതയായിരുന്നുവെന്ന് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍. അദ്ദേഹം തുടര്‍ന്നു: 'ബുദ്ധന്റെ ജീവിതം വശ്യവും ആകര്‍ഷകവും കലാപരവുമായിരുന്നു. ഇത്രമേല്‍ മോഹനമായ ഒരു കവിതയും ഞാനെന്റെ ജീവിതത്തില്‍ വായിച്ചിട്ടില്ല.' ബുദ്ധന്റെ യഥാര്‍ഥ പരിമളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗനത്തിലാണ്. ആ മൗനത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലെത്താന്‍ കഴിയാത്ത ഒരാള്‍ക്കും ബുദ്ധനെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളില്‍നിന്ന്
OTHER STORIES

BUY BOOKS
 
Print Edition
Frames
Sports
Wellness
Eves
Travel
Wheels
Pravasi
Tech
CJ
Education