ഗ്രാം2625.00
പവന്‍21000.00
വെള്ളി
ഗ്രാം46.00
Canara Bank
Action:Buy
Date:2014-08-22
Target:412
Source:Sanjeev Bhasin