ഗ്രാം2540.00
പവന്‍20320.00
വെള്ളി
ഗ്രാം41.00
TATASTEEL
Action:Buy
Date:2014-09-18
Target:665
Source:Deutsche Bank