മൗനംേപാലെ അധികാരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല

ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍