ഗര്‍വ് മനുഷ്യശരീരത്തിലെ മേദസ്സുപോലെ കാണാന്‍ കഴിയാത്തത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് അട്ടിയട്ടിയായി വളരുന്നത്‌

നെഹ്രു